Privacystatement

SamenGezond

Menzis Zorgverzekeraar N.V.en Menzis N.V. (hierna: Menzis) voeren het gezondheidsprogramma SamenGezond (hierna: SamenGezond) uit. Onderstaand privacystatement is op SamenGezond van toepassing. SamenGezond is een gezondheidsprogramma dat bestaat uit de SamenGezond website en de SamenGezond app. Menzis vindt het belangrijk zorgvuldig met de persoonsgegevens van de Deelnemer om te gaan en wil graag in dit statement uitleg geven over het gebruik van zijn persoonsgegevens.

De grondslag voor het gebruik van de persoonsgegevens van Deelnemers is toestemming.

In dit privacystatement legt Menzis aan de Deelnemer uit:

1. waarvoor hij de persoonsgegevens van Deelnemer gebruikt;
2. hoe lang hij de persoonsgegevens van Deelnemer bewaart;
3. wat de rechten van Deelnemer zijn;
4. op welke manier de Deelnemer die rechten kan uitoefenen.

Wij geven in dit privacystatement ook de volgende informatie:
5. contactinformatie;
6. wijzigingen van dit privacystatement.

1. Gebruik van persoonsgegevens van de Deelnemer
De persoonsgegevens die Deelnemer beschikbaar stelt via de SamenGezond website en de SamenGezond app worden gebruikt:
• om te controleren of de door Deelnemer ingevulde gegevens correct zijn;
• voor het toekennen van een Rol (een overzicht van mogelijke rollen is terug te vinden op www.samengezond.nl/rollen) en om te controleren welke producten de Deelnemer afneemt van Menzis of Anderzorg, indien de Deelnemer daarvoor toestemming heeft gegeven;
• voor het bepalen van het aanbod en de prijzen in de Webshop;
• om (het leveren van) bestellingen in de webshop mogelijk te maken, en om door middel van sms-verificatie fraude hierbij te voorkomen;
• voor het via de e-mail bevestigen van bestellingen in de Webshop;
• om activiteiten van de Deelnemer bij te houden (op basis van locatiegegevens) en te tonen
• om weekdoelen te berekenen, als de Deelnemer zich daarvoor heeft aangemeld;
• om, indien noodzakelijk, Beloningen toe te kennen op basis van de verschillende Verdienmogelijkheden;
• om de Deelnemer gepersonaliseerde berichten (in de app of via e-mail) te sturen gebaseerd op zijn gegevens in SamenGezond en de analyses die SamenGezond op deze gegevens heeft gedaan; voor analyses om Deelnemers te kunnen adviseren (bijvoorbeeld in de app, via e-mail, of op de website) en om de juiste werking en effectiviteit van SamenGezond te toetsen;

Je gegevens worden nooit gebruikt voor het beoordelen van je verzekeringsaanvraag, de bepaling van de hoogte van je verzekeringspremie of toegang tot zorg of de beoordeling van een declaratie. De gegevens van SamenGezond worden gescheiden van verzekeringsgegevens bewaard.

Menzis gebruikt de gegevens van Deelnemer met de volgende doelen:
• om diens activiteiten bij te houden en te tonen (in de app, via de website en in de e-mails die je van SamenGezond ontvangt en aan ons verstuurt), om beloningen toe te kennen, voor het geven van extra voordelen op basis van een bepaalde Rol (bijvoorbeeld verzekerd zijn bij Menzis) en om bestellingen in de webshop mogelijk te maken;
• voor analyses om de Deelnemer te kunnen adviseren (bijvoorbeeld in de app, via email, of op de website) en om de juiste werking en effectiviteit van SamenGezond te toetsen;
• Het voorkomen en bestrijden van fraude en/of misbruik van SamenGezond

Cookies en Pixels

Als je de SamenGezond website of app bezoekt dan kan informatie op jouw computer of op jouw mobiele apparaat worden opgeslagen in de vorm van een cookie. Informatie over cookies kun je lezen in de cookiepolicy van SamenGezond. We gebruiken tracking pixels in e-mails. Dit is een onzichtbare afbeelding die geladen wordt wanneer je een e-mail opent. De pixel wordt niet opgeslagen op je computer, tablet of telefoon. Als je in de e-mail op een link klikt dan registreren we dit ook. We gebruiken deze informatie om analyses en evaluaties uit te voeren en om de inhoud van e-mails persoonlijker te maken.

2. Bewaren van persoonsgegevens van de Deelnemer
De persoonsgegevens van de Deelnemer worden voor verschillende doelen bewaard. Hieronder worden de bewaartermijnen genoemd en uitgelegd.

a. Voor de Deelnemer
De gegevens met betrekking tot de prestaties van de Deelnemer worden bewaard voor het inzien daarvan door de Deelnemer zolang de Deelnemer actief blijft op de SamenGezond website en/of de SamenGezond app.

Bij gehele inactiviteit worden de gegevens tot 12 maanden na de laatste activiteit bewaard, met uitzondering van het SamenGezond account.

Bij stopzetten van SamenGezond wordt de Deelnemer hierover minimaal 3 maanden van te voren geïnformeerd. De SamenGezond-punten van Deelnemer vervallen onmiddellijk na het stopzetten van SamenGezond. De persoonsgegevens van Deelnemer worden zo spoedig mogelijk na het stopzetten van SamenGezond gewist (maximaal 31 dagen).

b. Voor het doen (leveren) van bestellingen in de webshop
De contactgegevens van de Deelnemer, waaronder ook het telefoonnummer voor sms-verificatie, worden bewaard zolang de Deelnemer actief blijft op de SamenGezond website en/of de SamenGezond app. Bij gehele inactiviteit worden de gegevens tot 12 maanden na de laatste activiteit bewaard. Voor het telefoonnummer geldt dat deze ter voorkoming van fraude tot 12 maanden en 30 dagen na de laatste activiteit wordt bewaard.

Voor selectie en analyse
Alle gegevens zoals genoemd onder 2a. worden tot twee jaar na het jaar dat deze zijn vastgelegd, bewaard voor gebruik voor selectie en analyse genoemd onder nummer 1. Wanneer de bewaartermijn afloopt worden de gegevens geanonimiseerd en nog slechts in die hoedanigheid gebruikt voor onderzoek en analyse.

3. De rechten van de Deelnemer
De Deelnemer heeft recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van het gebruik van persoonsgegevens, overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens, bewaar en het intrekken van gegeven toestemming. Hieronder kun je lezen wat deze rechten inhouden. Onder nummer 4. wordt uitgelegd hoe de Deelnemer zijn recht kan uitoefenen.

a. Inzage
De Deelnemer heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die Menzis van hem heeft in het kader van SamenGezond en informatie waarvoor Menzis die persoonsgegevens gebruikt. De Deelnemer vermeldt in zijn verzoek indien mogelijk welke gegevens hij wil inzien.

b. Rectificatie
De Deelnemer heeft recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. De Deelnemer heeft er recht op dat onvolledige persoonsgegevens volledig worden gemaakt, bijvoorbeeld door het verstrekken van een aanvullende verklaring. Dit geldt als de gegevens onvolledig zijn of onjuist. Onvolledige gegevens vullen wij op verzoek van de Deelnemer aan en onjuiste gegevens corrigeren wij. Zijn Deelnemer en Menzis het over de onvolledigheid of onjuistheid van de gegevens niet eens, dan kan op verzoek van de Deelnemer, zijn verklaring daarover in de administratie van Menzis worden opgenomen.

De Deelnemer vermeldt in zijn verzoek welke gegevens gecorrigeerd moeten worden en waarom.

c. Gegevenswissing
De Deelnemer kan Menzis vragen zijn persoonsgegevens te wissen als volgens hem één van de volgende gevallen van toepassing is:
• Menzis heeft de gegevens van de Deelnemer niet meer nodig;
• de Deelnemer trekt de door hem gegeven toestemming in en zijn gegevens worden alleen op grond van die toestemming gebruikt;
• de Deelnemer maakt bezwaar tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens (zie hieronder bij f.)
• Menzis mocht de persoonsgegevens van Deelnemer niet gebruiken;
• Menzis was op grond van de wet al verplicht de persoonsgegevens van Deelnemer te wissen;

De Deelnemer vermeldt in zijn verzoek welke gegevens hij wil laten wissen en waarom hij vindt dat Menzis dit moet doen. Voor wat betreft bewaartermijnen, zie nummer

2. d. Beperking van het gebruik van persoonsgegevens
De Deelnemer heeft recht op beperking van het gebruik van zijn persoonsgegevens:
- in de periode die Menzis nodig heeft om vast te stellen of de persoonsgegevens van Deelnemer gecorrigeerd moeten worden (zie hierboven bij b.);
- als Menzis uw persoonsgegevens niet had mogen gebruiken, maar de Deelnemer wil niet dat zijn gegevens worden gewist.
- in de periode dat de Deelnemer tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens bezwaar heeft gemaakt (zie hieronder bij f.) maar van Menzis nog geen antwoord heeft gekregen.

Als het gebruik van de persoonsgegevens van Deelnemer is beperkt, heeft Menzis zijn toestemming nodig om toch nog gebruik van die gegevens te mogen maken. Maar hierop zijn wel een aantal uitzonderingen. De persoonsgegevens van Deelnemer mogen toch worden gebruikt:
• voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering;
• ter bescherming van de rechten van een ander persoon of een rechtspersoon; of
• om redenen van groot algemeen belang voor de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie, zoals volksgezondheid.

Het verzoek tot beperking van het gebruik van persoonsgegevens kan ook worden toegevoegd aan een verzoek tot rectificatie (zie hierboven bij b.) of een bezwaar (zie hieronder bij f.). Als Deelnemer het verzoek tot beperking van het gebruik van persoonsgegevens indient, moet hij er rekening mee houden dat hij tijdens deze periode geen SamenGezond-punten kan sparen, gebruik kan maken van de SamenGezond app of gebruik kan maken van de Webshop.

e. Gegevensoverdraagbaarheid
De Deelnemer heeft recht op het verkrijgen van zijn persoonsgegevens van Menzis, als die persoonsgegevens door jou of namens jou aan Menzis zijn verstrekt en door Menzis geheel geautomatiseerd verwerkt.

Menzis stuurt je de gegevens in het volgende formaat toe: CSV. Menzis zal de gegevens niet converteren naar andere bestandsformaten.

Menzis kan de persoonsgegevens op verzoek van de Deelnemer ook direct aan een derde sturen die persoonsgegevens van de Deelnemer mag gebruiken. Menzis kan er niet voor instaan dat die derde partij de gegevens ook wenst te ontvangen. Dat is volledig aan die derde partij.

De Deelnemer vermeldt in zijn verzoek welke persoonsgegevens hij wil verkrijgen en/of – als dit van toepassing is – welke persoonsgegevens moeten worden gestuurd aan een derde.

f. Bezwaar
De Deelnemer heeft het recht om vanwege hem betreffende redenen bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens. Als het bezwaar van de Deelnemer gericht is tegen het gebruik door Menzis van zijn persoonsgegevens voor direct marketing (aan hem gerichte commerciële uitingen), zal Menzis zijn persoonsgegevens niet meer voor dat doel gebruiken. In alle overige gevallen vindt een heroverweging plaats. De Deelnemer vermeldt in zijn bezwaar de reden ervan en op welke persoonsgegevens het bezwaar betrekking heeft.

g. Intrekken toestemming
Als Menzis de persoonsgegevens van Deelnemer alleen op basis van zijn toestemming heeft gebruikt, dan mag de Deelnemer deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht en dus geen gevolgen voor handelingen die al zijn uitgevoerd. De Deelnemer vermeldt bij zijn verzoek welke toestemming hij wil intrekken.

h. Geautomatiseerde besluitvorming
De wijze waarop Beloningen uitgekeerd worden is automatisch. Deelnemer heeft het recht om over de uitkomst van zo’n proces een klacht in te dienen bij SamenGezond.

4. Hoe kan de Deelnemer zijn rechten uitoefenen?
Als de Deelnemer een beroep wil doen op één van de rechten die hierboven zijn genoemd, kan hij daarvoor een verzoek indienen bij Menzis. Menzis vertelt de Deelnemer dan binnen een maand wat er met zijn verzoek is gebeurd. Als het verzoek van de Deelnemer erg ingewikkeld is, kan de termijn van een maand met nog twee maanden worden verlengd. Als Menzis de termijn wil verlengen, laat hij de Deelnemer dat binnen een maand na ontvangst van zijn verzoek weten.

De Deelnemer kan zijn verzoek elektronisch indienen bij support@samengezond.nl of per brief op het adres:
t.a.v. Afdeling SamenGezond, klantenservice
Postbus 75000
7500 KC ENSCHEDE

Wanneer we twijfels hebben over de identiteit van de Deelnemer, dan kunnen we om bewijs van identificatie vragen. Als het verzoek van de Deelnemer niet wordt uitgevoerd deelt Menzis dit binnen een maand na ontvangst van het verzoek aan de Deelnemer mee.Als de Deelnemer het daarmee niet eens is, kan hij daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (of iedere andere Europese toezichthoudende autoriteit). De Deelnemer kan ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

5. Contactinformatie
Hieronder kun je lezen waar je met jouw vragen, verzoeken en klachten terecht kunt.

Voor algemene vragen:
SamenGezond klantenservice
E-mail: support@samengezond.nl 

De Deelnemer kan een beroep doen op de rechten genoemd onder nummer 3 door een email te sturen aan:

SamenGezond klantenservice
E-mail: support@samengezond.nl
Of per brief op het adres:
t.a.v. Afdeling SamenGezond
Postbus 75000
7500 KC ENSCHEDE

Of door contact op te nemen met:
Functionaris voor gegevensbescherming
Menzis t.a.v. functionaris voor gegevensbescherming
Postbus 75000
7500 KC Enschede
fg@menzis.nl

De Deelnemer kan op onderstaand adres laten weten dat hij geen commerciële boodschappen wenst te ontvangen:

SamenGezond klantenservice
E-mail: support@samengezond.nl
Of per brief op het adres:
t.a.v. Afdeling SamenGezond
Postbus 75000
7500 KC ENSCHEDE

De Deelnemer kan een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens: zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

6. Wijzigingen
Dit privacystatement kan wijzigen. De laatste versie vind je altijd op www.samengezond.nl/privacy. De datum van de laatste wijziging vind je onderaan dit statement.

Groningen, december 2020